Insight for eiendomsbransjen

Insight er en visuell kartbasert tjeneste for informasjonsinnsamling og analyse. Med Insight får du hurtig lokalkunnskap og sparer verdifull tid på informasjonsinnsamling av mange ulike offentlige markedsdata. Mange av de største aktørene i eiendomsbransjen bruker Insight, og tjenesten er unik hva gjelder hurtig tilgang til eiendom- og markedsdata.
I tillegg til et bredt utvalgt av markedsdata fra Nordeca kan du laste inn egne data som eiendomsporteføljer, tomtebanker, Excelark eller informasjon fra ulike crm- og eiendomssystemer. Med Insight kan du selv definere dine geografiske områder for effektive bolig- og næringsanalyser som ellers er svært tidkrevende med tradisjonelle metoder.

Noen av markedsdataene som er tilgjengelig i Insight Property:

 • Alt av eiendomsinformasjon fra Matrikkel (hjemmelshaver, bygg, tomt, heftelser og servitutter, grunnboksoppslag, eiendomsgrenser, gnr/bnr etc
 • Reguleringsplaner (der dette er tilgjengelig)
 • Omsetning av eiendommer og tomter (statistikker, omsetningsanalyse og historisk omsetning)
 • Et stort utvalg av ferdigdefinerte bolig- og næringsanalyser
 • Offentlig kommunikasjon (alt av holdeplasser og offentlige knutepunkter) og trafikk (ÅDT)
 • Demografi (befolkningsmengde, alderssammensetning, utdannelse, inntekt/formue, befolkningsframskriving, flyttemønster, sentrumssoner, husholdninger, biltetthet m.m)
 • Virksomhetsregister (alle bedrifter i Norge - dynamisk oppdatert til enhver tid)
 • Grunn- & områdeforhold (støykart, forurensing, grunnforhold, radon, løsmasser, kvikkleire, snøskred, jord-/flomskred, kulturminner (RA, Oslo gul liste, ol.), artsdata, friluft- og vernede områder, naturtyper etc.)
 • Spesielle virksomheter (skole, barnehage, lege/tannlege, apotek, sykehus, bank, postkontor, politi, aldershjem/eldresenter, bensinstasjon, dagligvare, vinmonopol, handelsenter m.m)
 • Kjededata (et stort utvalg av ulike kjeder)
 • Eiendom-/demografi- og omsetningsanalyser utarbeidet av Nordeca
 • Spesifikke analyser tilrettelagt spesielt for din bedrift

Vår populære tjeneste Kartbanken ble i 2018 fullintegrert med Insight, slik at Insight nå kan tilby en full handelsportal for blant annet bestilling av ferske prosjekteringsdata som;

 • Detaljerte kartdata (FKB-data 1m/N5/N20 fra GEOVEKST)
 • Ortofoto (flyfoto fra Norge i Bilder)
 • Terrengmodeller (DTM)
 • Vegnett med vegfagdata (Elveg fra Kartverket/Statens vegvesen)
 • Administrative grenser (ABAS fra Kartverket/Posten m.fl.)
 • Rødlistede arter (Funndata fra Artsdatabanken)

Du har full fleksibilitet på hvilke produkter du ønsker å bestille til dine prosjekter som innebærer at du selv kan designe dine egne «kartpakker».

Insight er en visuell kartbasert tjeneste for informasjonsinnsamling og analyse.